Europese claimsverordening

Europese claimsverordening EU 1924/2006

Sinds juli 2007 is de verordening EU 1924/2006 voor voedings- en gezondheidsclaims van kracht.
Hierin zijn de voorwaarden vastgesteld voor het mogen toepassen van de diverse claims.

Een claim is elke niet-verplichte boodschap of bewering die aangeeft, de indruk wekt of betekent dat een levensmiddel bepaalde eigenschappen heeft. Hieronder vallen ook illustraties, grafische voorstellingen of symbolen.

Deze wet is bedoeld om consumenten meer zekerheid te geven over de juistheid van voedings- en gezondheidsclaims op verpakkingen en in reclames en daarnaast om bedrijven te stimuleren te investeren in nieuwe, gezondere producten.

Voedingsclaims
Een voedingsclaim zegt iets over de voedingskundige samenstelling van een product (bijvoorbeeld: bevat eiwitten, vetarm en bron van vezels). Onder voedingsclaims vallen ook de vergelijkende claims (verlaagd gehalte aan …, verhoogd gehalte aan …). In de bijlage van de claimsverordering staan de toegestane voedingsclaims vermeld.

Deze claims hebben dus betrekking op:

  • De energetische waarde.
  • De aan- of afwezigheid van een (voedings)stof.
  • De aanwezigheid in verlaagde of verhoogde hoeveelheid van een bepaalde (voedings)stof

Gezondheidsclaims
Een gezondheidsclaim legt een link tussen de consumptie van een product en de gezondheid.

Er zijn drie soorten gezondheidsclaims:

  • Generieke claims, gebaseerd op algemeen aanvaarde kennis.
  • Ziekterisico-beperkende claims, zonder dat daarbij een direct verband tussen het product en de ziekte gelegd wordt.
  • Claims gericht op de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen.

Vanaf 14 december 2012 is de verordening EU 432/2012 met de lijst van toegestane generieke gezondheidsclaims van kracht. De generieke gezondheidsclaims hebben een bewezen heilzaam, nutritioneel of fysiologisch effect. Daarnaast moeten de beweringen voor de consument begrijpelijk zijn.

Uiterlijk 14 december 2012 moeten alle claims van de verpakkingen verwijderd zijn die niet voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in deze verordening . Dit houdt in dat de afgekeurde claims niet meer via het etiket of andere media mogen worden gecommuniceerd.

Via de Europese Unie website zijn EU registers beschikbaar. Deze registers bevatten informatie over goed- en afgekeurde claims en de claims waar nog een beslissing over genomen moet worden. Voor de door de EFSA opnieuw beoordeelde claims geldt een overgangstermijn van 6 maanden. De EFSA zal ook starten met het beoordelen van de claims voor de “botanicals” welke vaak worden toegepast in voedingssupplementen.

Gezondheidsclaims en Etikettering
De claims zoals vermeld in de verordening EU 432/2012 kunnen worden toegepast. Het is toegestaan een andere bewoording te gebruiken mits deze duidelijk de relatie naar gezondheid weergeeft en begrijpelijk is voor de consument.

In Nederland is zelfregulering van kracht op het gebied van de bewoording van de claim.

Door de keuringsraad KOAG/KAG is een Richtsnoerdocument “ClaimsVO december 2012” gepubliceerd. Dit richtsnoer biedt ondersteuning bij het toepassen van gezondheidsclaims maar vervangt geen wet- en regelgeving.

Tevens is op de website www.koagkag.nl een database te raadplegen met alternatieve/ synonieme bewoordingen voor de claims zoals opgenomen in EU 432/2012.

Voedingsprofiel
Al in verordening EU 1924/2006 is gesteld dat een product wat een gezondheidsclaim voert moet voldoen aan een bepaald voedingsprofiel. Dit geldt niet voor voedingssupplementen. Het bepalen van de Europese voedingsprofielen staat nog steeds op “hold”. Naar verwachting wordt dit in 2013 weer opgepakt. Dit kan betekenen dat verpakkingen opnieuw moeten worden aangepast .